vakaras

vakaras
vãkaras sm. (3b) KBII61, J, K.Būg, Š, Rtr, 48, , FrnW, , (1) Trk 1. SD1192, SD396, Lex2, H, H152, KlG70, R, R2118, , Sut, N, M, L, ŠT1, Gl, Všt, Srj, Asv, LKT396(Bn), Pb dienos pabaiga ar nakties pradžia: Kap tik temsta, tada greit i vãkaras Dglš. Jau brėkšta, jau vãkaras LKT103(Klm). Daba vãkaras – jau saulelė užsileido Vkš. Jau kaip vãkaras, ir joja ganytei Trgn. Ir vėl vãkaras ateita Klp. Vãkaras prieina, reikia eit liuobtis Krs. Išeina pametęs tą kalvystę. Eina per girią, užpuola vakaras LTR(Mrj). Papuolo jam ten vakaras Lnkv. Vaikai, skubykitės, ant vãkars jau prisiartin K.Donel. Gražus vãkaras, kažno kokis bus rytas? Švnč. Jau vãkaras po nosia, o mes da nei neįpusėjom JT297. Vakaras buvo minkštas, šiltas, toliai miglele paėję J.Paukš. Nu pavasario i nu rudens vakaraĩ ilgi Lc. Kas vãkaras ans vis numo pareidavo LKT100(Šauk). Ir jau vãkaras, nėr kur nakvot Zt. Klauso, kad kas vãkaras parlekia tas diedas su liepsna LB219. Jau geras buvo vakaras, kai šeimyna pasigedo tos moteries LTR(Slk). Jau vãkaras artinas, o jau diena atstoja DK169. Kad vakaras tampa, kalbate, giedra, dangus nes yra raudonas Ch1Mt 16,2. O kaip vakaras buvo, bylojo Viešpatis vynyčios savo šeforiausp Vln33. Kūčių vakaras ŠT39. Vakaro apiera H153, R, . Ji bus afiera vakaro, o ši yra rytinė DP 432. Vãkaro žegnonė KI6; Vln36. Vakaro malda, žegnonė, malda, vakarais skaitoma R4, 4. Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos, užlieja sielą man javų laukai K.Brad. Mėnuo jaunas – trijų vakarų̃ Grnk. Katro pieno noriat: ryto a vãkaro? Mžš. Jau suvisu saulelė nebšvieta, vãkaro eina Vkš. Viso vãkaro (per visą vakarą) aš burnukę išgeriu Drsk. Kad to vãkaro dabar nėr (trumpas vakaras) Švnč. Kai pjaudavom gi rugius, tai negaliam gubų statyt dieną – byra; tai laukiam vãkaro, kai rasa jau atsiranda Skp. In kito vãkaro ateis LKKIX216(Dv). Iš vakaro N. Iš vãkaro užmaišai duoną, ant rytojaus kepi Kvr. Ka būtų iš vãkaro [žinota], būčiau by ką patiekusi Grd. Iš vãkaro tą jaują pristato, priveža [javų] Č. Iš vãkaro nerijo kiaulė, gal serga? Klt. Mano sūnus gimė iš vãkaro Alv. A iš vãkaro, a kiek vėliau – tik jau naktis buvo Jrb. Daba galiu kentėt [užvalgęs] lig vãkaro Grz. Iki pat vãkaro gavova laukt Jrb. Ligi vakaro dar buvo marios laiko K.Saj. Lig vėlam vãkari LKG I219(Zt). Taisyk netaisęs, be vakaro vis neišvažiuosi J.Jabl. Biškį jau mėnuo švieta nu vãkaro End. Nu vãkaro sueisi, ryto metą pareisi iš to mynimo linų Skd. Eina prie vãkaro RdN. Po tam ant vakaro sant dienai priegatavojimo, kuri yra pirm subatos, atėjo Jozefas VlnE212. Ir kožnas pulkelis visų izraelitų tur tą [avinėlį, oželį] papjauti tarp vakaro (paraštėje po užsileidimo saulės ir pradžia nakties) BB2Moz12,6. Vãkaruo geriausiai putrą virti Vkš. Vãkarui pr’einant, pakinkė motyna arklius Jrk24. Bitelė nuo paties pavasario kasdien nuo ryto lig vãkaru nuog kvietkelio lig kvietkeliu renka žiedų dulkeles ir iš jų dirba vašką ir korius BM1(Kp). Kad mės lig pačiam vãkarui, lig nakčiai prie keliui ganėm Mlk. Mes galim ik vãkari giedot LzŽ. Kad pridažai, tai lig vãkari valgyt nenori Btrm. Dvi adyni dar lig vãkari LKKII203(Zt). Nuog ryto lig vãkari duosi duosi (verpsi) Dg. Kap nuejom grybuosa, tai lig vãkarie GrvT45. Lig vãkarie nevalgius buvau Dglš. Kad aš visas [giesmes] suminčia, kiek mokėjau, tai link vãkarui visų neišdainuočia LKT286(Čb). Mes itep sėdom jau paludnavot, tep po pat vãkari LKKII206(Zt). Aimanuos tieg, kurie anksti keliatės ant girtybės ir gėrimo net iki vakaru SPII88. Dėjos tatai pačią dieną Viešpaties kėlimo ižg numirusių, po pusiau dienos net ik vãkarui DP190. Idant vynyčioje Viešpaties dirbtumbime net ik vakari DP500. Ka pareisi vãkarą [rugius sėjęs], rankos gels Bdr. Vãkarą pamaldos ka y[ra], gal įeiti pasiveizėti – bažnyčia graži y[ra] Šts. Vãkarą galiam nulėkti į Kuršėnus i parlėkti Krš. Anie (aukštaičiai) kartais vãkarą išverda tą košę . Vãkarą duris priemenės ažustumu Kp. Vakarą gan vėlai pavalgė M.Valanč. Vãkarą gulsi apei dešimtą vienuolektą, ryto metą keturios[e] kelsys Žlb. Vakar vãkarą bites sėmėm Ds. Sakau, aš jau šį vãkarą grįšu vienas numie Lk. Mirė žmogus, – tujau tą vãkarą suejo, kalnus pagiedojo Plt. Vainikeli muno, žaliukeli muno, šį vakarą ant galvelės StnD15. Ateis jau kaimynas pri kaimyno kokį šventą vãkarą Kl. Naktigoniai, žiūrėk, kokį šiokį vãkarą ir atrėkoja Rm. Pas mus paskutinį vãkarą budynę laikydavo Rsn. Visą vakarą blakčiojo (žaibavo tolumoje), ar nebus naktį audros? Btg. Vãkarą liuob įmaišys [duoną], o ryto metą atminkys Kl. An vãkarą kožnas savo namuos sėdi Antr. Kad pareitų in vãkarą, padėtų Stk. Dieną buvo karšta, į vãkarą atvėso Jnš. Į vãkarą ta avaitė pradėjo ėdinėt Jrb. Tėvas parejo namo, o bernėko nėra ir nėra ingi vakarą LTR(Dv). Per visą vakarą N. Pardien raunam [linus], o vyrai par vãkarą karšia Sdb. Berniokas turėdavo nuvyt viržius par vãkarą Ps. Par vãkarą septyniosa iše[jo] GrvT42. Gerokai išsigandusios, žiūrėjome mes su Žemaite viena kitai į akis per kokiu du vakaru Pt. Prieš vãkarą KI5; R163, 215, N. Daba šiltà, puiki yr, vakar aš teip pasėdėjau priš vãkarą jau lauke Trk. Vakarą yra verksmas, o ryto metą džiaugsmas BBPs30,6. Anuodu angelu atėjo ing Sodomą vakarą BB1Moz19,1. Net tą patį vakarą sugrįžta ing Jeruzalem BPII27. Budrėkitėg tad, nes nežinote, kad Viešpatis ateis, jei vãkarą arba puse nakties, arba gaidžiagysty argu ryto metą DP567. Nuvažiavo ir tuo pačiu vãkaru atgal Skr. Anys bulbas pasodino anan vakarè Rk. Nereikia dirbt Kūčios vakarè, gėriukai bus margūs Kpr. Vienam vakarè apeinam gal penkis kaimus [po šokius] Tj. Vakarè gult eiti K. Rykmetį kruopai, vakarè putra Kv. Du kartu, rytą ir vakarè, melžu, pietų nemelžu Krž. Kur čia nebus tyku, – gegutė dieną, lakštutė vakarè Skp. Tądie karalius jam uždavė šimtą arklių paganyt ir vakarè į staldą suvaryt Jrk45. Ateik vakarè KBI10. Vakarè pareina penki sūnūs Cp. Jaunų mergaičių eina rugius pjovę vakarè ar pietuos, tai sudainuodavo Ml. Vakar vakarè berniokas perkūrė [krosnį], būsią šilčiau gulėt Č. Jau būs talkos, i visumet prašysi, ka jau būtų vãkare patalkis Šts. Kada parginsi vakarè, vėl būs jau sutemusi Tl. Nu, vakarè motyna pareis, išvirs miežienių miltų kankolynę Plt. Plėšom vakarè plūksnas ir bijom, kad velnias ar vilkas pastalėj Kvr. Kap pasėdi [ilgiau], tai vakarè bijo eit namo Pls. Vakarè, kol neužsideda rasa, dar pjauna [rugius] Sk. Oras ataušo vakarè Aln. Sudžiausma vakarè, paskiau rytmetė[je] i kulsma su spragilais Žlb. Ir vakarè kūrina [jaują], ir ryte, kap jiej (linai) išdžiūsta, sueina talka ir mina Eiš. Anas tai vakarè, tai iš ryto vis dirba Ker. Vakarè anei nejema miegas, ale rytą – net slabna Slm. Ar vakarè, ar pietumi atvažiuos? Lt. Išlenda puliukai ar akli, ar kreivi kokie, sako, gal tupdei [perekšlę] vakarè Sn. Mun vakar vakarè skaudėjo šlankai: a lytaus, a sniego būs Trk. Vakaraĩs vėjas nutyksta K. Pasidžiovydavo biškutį [grūdų] i maldavo [naminėmis girnomis] rytais, vakaraĩs Pšš. Dieną dienos darbas, ė vakaraĩs – verpt Dglš. Žiemą verpi vakaraĩs, naktim, o pavaserį dienom tada jau išaudi Alz. Pančius, būdavo, vakaraĩs suka arkliam Pc. Vakaraĩs be darbo niekas nelaikė Žr. Par dieną darbavęs[is], vakaraĩs meistrauti nepaslinko Kl. Jis apsilanko prie mūsų vis vakaraĩs KI5. Būdavo, dainiuos visoms pusėms vakaraĩs išeję, kur susisėdę Jdr. Su savo pasakoms ejo vãkarais pri kits kito Sdk. Šventais vakaraĩs mergos sueidė kuodelinėt (būryje verpti) Kpč. Slaptai ejo vaikai pas jį ir vakaraĩs ir dienom, ir mokino lietuviškai Arm. Būd[av]o, pas mus vakaraĩs ateina, ir dainuojam Lbv. Vakarais ir vištos eina tūpti J.Jabl. Liūbančios anos daugiau an šieno eiti gulti vakaraĩs Als. Aš vakaraĩs saulelei turiu klot patalėlį Sch4. Turėjo žolę vargingai suieškoti, arba svėres rankiot, kad tikt vakarais savo melžamoms karvėms ką primesti galėtų K.Donel1. Vakarañ darbo būna Dg. Kas turi sauso šieno sugrėbęs, tai vakarañ susveža DrskŽ. Atvažiuos vakarañ Lt. Vakarañ visos šalys skamba nuo giesmių Vrnv. Žąsukus vakarañ šėriau Pns. Vakar vakarañ parvažiavo Vrn. Vakarañ tada nevaikščioj[o] žmones, pavargę ej[o] miegot Drsk. Vakaran jau tie broliai vėl jį (kvailutį) varo an tėvo kapo BsPIV240(Brt). Vãkaras vakarañ jo namie nėr Ds. Apsirgo, ale tan pačian vakarañ ir atsigavo Kp. Seniau temsta vakarė̃lis – ir vakaruškos Vdn. Rūta žalioj, jau vãkaras vakarė̃lis, rūta žalioj[i]! (d.) Vrn. Kam vakars kam vakars, o man vakarėlis (d.) Krč. Lankė mane, mergelę, kas mielas vakarė̃lis DrskD265. Atsitraukis, bernužėli, nebraudyk širdelę, aš ne tavo, tu ne mano nu šio vakarelio KlpD2. Subatos vakarė̃lio mergelė kiemą šlavė (d.) Btrm. Dirbinčiau tiltelį par Nemuonėlį, lankyčiau mergelę kas vakarė̃lį JV10. Nupjausim rugelius ik vakarėli (d.) Mrk. O kur josi, sūnytėli, šį miglotą vakarė̃lį? JV 253. Mane miela motinėlė mañ mielai augino, kožną mielą vakarė̃lį vaikeliu vadino (d.) Všn. Ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos V.Krėv. Palydėjau jaunas dienas su vienu vakarėliu GK1939,103(P.Skar). Ir pragėriau savo žirgelį šiam mielam vakarėly VD239. | Tėveliui amžinuotelsį grapienė sako, kad jau Karusė tai negera, nepasako jau vãkaras ir rytas [i](nesisveikina) Rk. ^ Pasipuošė kaip kerdžiaus pati prieš vakarą LTR(Zp). Negirk dienos be vakaro VP31. Negirk dieną be vakaro, marčią be metų LTR(, Graž). Dieną girk vakare, mergą – patale Ssk. Kas ryto dainuoja, tas vakarè verkia Trgn. Dieną tokis, vakarè kitokis LKKIX 201(Dv). Tai jis daba – rytą atsikėlęs [atsiminė] užmiršęs vakarè išsikrapštinėt [dantis]! (po laiko darbas) Mšk. Kas vakarè miršta, o rytą gimsta? (diena) Nm. Kas vãkarą negulą, rytą nekelą tas Tvr. Skubyk (Skubykis 145), ir ši diena bus su vakaru PrXVII18. Eikiat, giedokiat – vãkaras su galu (naktis netruks ateiti) End. Kad buvo rytas, tai bus ir vakaras LMD(Vlk). Vakaro malimo pelė miltus prarijo LTR(Km). Rytó porytó i vãkaro nebsulauksu (mirsiu) Ub.išvakarės: Šventas vãkaras NdŽ. Berniukai liuobėjo Joninių vãkarą ugnį kurti Šlu.dienos pabaigoje laikomos pamaldos: Kad … vakarą muša, bylok tuos žodžius priklaupęs DK184. 2. ppr. pl. Rg bendras darbas vakarojant: Rudens i žiemos vakaraĩs pančius vydavo; vasarą nebuvo vakarų̃ Rs. Kaip tiktai vãkarai atsirado, verpsma, pirštines, žekius kiaurai nersma Yl. Sueinam vakarė̃liais ar einam dienaut, dieną nusinešam ratelius, verpiam Žž. Kas lauke, kas mede, ateikiat par man vakarė̃lių vakaruot vakaruot, ė rytelių parytuot parytuot Grv. 3. vakarinis gyvulių šėrimas: Man vienai pietai pasiliuobt, vãkaras pasiliuobt Mžš. Ar jau vãkaro paliuobei? Ėr. Nu, jau tę vãkaro šeriatės arklius, tai ir patys pavakarieniaukit! Lp. [Gandras] parnešė gyvatę vãkaruo vaikams Plt. 4. Kv, Vdš, Blnk, Ign prk. senatvė, gyvenimo pabaiga, mirtis: Gal ateis vãkaras, pašauks, neatsibėgsi DrskŽ. Nebėr kada galvot apie gyvenimą, kad jau vãkaras Dbk. Čia jaunas, čia ganiau, o čia jau ir vãkaras atejo JnšM. Norėčia da pagyvent, ale kad jau vãkaras artinas, ryto mum nebėr Kdn. Ė darkos jau vãkaras ateido, nieko nebgaliu LKKXIII137(Grv). Kap vãkaras, ar senysta, ir jai jau vãkaras ateido Šlčn. Išveiza, kad veikiai būs tavie amžiaus vãkaras Dov. Jau norėčiu eiti numie, mun vãkaras Lc. Čia jau vãkaras yr, vaikaliai, tujau smertis jau būs Yl. Seniam ateina vãkaras Dglš. 5. ŠT266, Dkš, Ker, Grv pasilinksminimas su programa (ppr. vaidinimu), šokiai: Pagausėjo lietuviškieji vakarai su vaidinimais, chorais V.Myk-Put. Rengiant lietuviškus vakarus, sunku buvo surasti tinkamas patalpas vaidinimams . Ketiname rengti vakarą blaivybės namo naudai . Rytoj bus čia šokamas vakaras J.Jabl. Dainų (dainuojamas), iškilmingas, šeimyninis, šokių (šokamas) vãkaras NdŽ. Parvažiavęs už dienos ar te dvie[jų], anas nuejo an vãkarą ir pradėjo girtis Gdr. Literatūros vakaras . Klausimų – atsakymų vakaras . 6. žr. vakarai 1: Jeigu rytą kalba (užkalba), tai in rytą žiūri, jeigu vãkarą kalba – in vãkarą žiūri Upn. Pirmas brolelis ryto šalelėj, antras vakarė̃lyj (d.) Vlk. Kam surentei aukštą svirnelį? Kam įdėjai langus į vakarelį? Negal regėt aušrelės auštant D4. Palikis su mumis, nes jau pagrįžo vãkarop ir palinkusi yra jau diena DP189. Veizdėk iš vietos, kur gyveni, šiaurėsp pietųpi, rytųpi ir vakarop BB1Moz13,14.
◊ ant lãbo rýto, ant lãbo vãkaro visada: Ant lãbo rýto, ant lãbo vãkaro pas muni pigiai Žr.
dùrys prie vãkaro arti mirties: Ko gi čia apie mane bešnekėt, – man jau dùrys prie vãkaro Jnš.
ikì (lìgi) júodo vãkaro iki vėlumos; labai ilgai: Kelius reikėjo taisyti lig júodo vãkaro, – visos dirvos išmurdytos (pažliugusios, išmintos) Yl. Čia mas pravargsma lig júodo vãkaro Up. Mo[n] rodos – ilga naktis, o ji puta miegta lig júodo vãkaro LKT128(Gr). O nedavei nieko – tai lauksi iki juodo vakaro Žem. Par visą dieną iki juodo vakaro varžės pergale S.Dauk.
lãbas vãkaras; lãbą vãkarą sveikinimo žodžiai, susitikus vakare: Lãbas vãkaras! – Ateidyk kas vãkaras (atsakoma į gero pažįstamo pasveikinimą) Dv. Lãbas vãkars, uošveli, ar žadėsi dukrelę JV378. lãbą vãkarą dúoti sveikinti vakare: Imkit kepurėles į baltas rankas, dúokit tėvužėliui lãbą vãkarą JV167.
lãbas rýtas [lãbas] vãkaras sveikinimo žodžiai, dažnai lankantis pas ką: Labs ryts vakars, mergyt mano, kam tu taisai patalą šį subatos vakarą? LTR(Rmč). Labs ryts, labs vãkars, uošvė motynėlė, ar jau kėlė dukrelė? JV13. ne dienà į vãkarą ne šia diena: Žėdna papalėpė malkų prigrūsta – dėlto gi gyvena ne dienà in vãkarą Švnč.
pìntuvių (panų̃) vãkaras senoviškų vestuvių išvakarės, mergvakaris: Pìntuvių vãkaras būs priš vestuves Tl. Panų̃ vakarè prarėkindavo visus Pj.
rýtas vãkaras Kb; rýtą vãkarą visą laiką, nuolat: Rýtas vãkaras aš ten, viską žinau Jdr. Jis rýtas vãkaras pas mus ir pas mus, tai takas ir numuštas Pv. Inspykdavo labai rýtas vãkaras bučiuot grapam ranką Rk. O aš pasilieku rūtelių darželin, ašarėles lėsiu rýtas vakarė̃lis DrskD27. Rýtą vãkarą, rýtą vãkarą lapynelė (kregždės pamėgdžiojimas) Sd. Oi tu pušele linguonele, lingavai rytą vakarelį StnD6. Aš įsitūpiau į obelėlę, tai aš kukuočiau rytas vakarėlis LTR(Kbr).
vakarė̃lio tráukti Sml toks piemenų žaidimas – pirmamečių piemenukų erzinimai.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • vakaras — vãkaras dkt. Vėlùs vãkaras …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • labas vakaras — lãbas vãkaras jst. Lãbas vãkaras, kaimýne! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ansamblių vakaras — statusas Aprobuotas sritis kultūros paveldas apibrėžtis Lietuvos dainų šventės dalis, kurios meninę programą sudaro įvairių amžiaus grupių dainų ir šokių ansamblių, liaudies instrumentų orkestrų, liaudiškų kapelų jungtiniai pasirodymai: atliekami …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • teminis vakaras — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Masinės užmokyklinės ir užklasinės veiklos forma, skirta kokiai nors temai įdomiai ir įtaigiai nagrinėti; plačiau praktikuojama jaunimo organizacijų. atitikmenys: angl. thematical evening vok. thematische… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Klemen Pisk — (born July 31, 1973 in Kranj, Slovenia) is a contemporary Slovene poet, writer, translator and musician. He now lives and creates in Vilnius, the capital of Lithuania.In 1998 he published his first book, a collection of poems entitled, “ Labas… …   Wikipedia

  • gyvakaras — scom. (34a) Ds, Lkm silpnas, vos gyvas žmogus ar gyvulys, sudžiūvėlis, sunykėlis: Baisus gyvakaras – skūra ir kaulai Ktk. Ir valgo to mergaitė, ir vis tokia gyvakaras Slm. Kolgi toks gyvakaras likai?! Dbk. Arklys geras, ne koks gyvakaras rš. Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvakarės — ìšvakarės sf. pl. (1) Jn, Š, BŽ265, Kv, Rmš; N 1. diena ar vakaras prieš kitą dieną: Dar rinkimų išvakarėse miestas pasipuošė raudonomis vėliavomis, transparantais, plakatais (sov.) sp. Suvažiavimas vyksta rinkimų išvakarėse sp. Ji suprato, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mergvakaris — mer̃gvakaris sm. (1) J, Skr vakaras prieš vestuves pas jaunąją, pintuvių vakaras: Mer̃gvakarė[je], kaip tik mergos susėdo į siuolą, tučtujau ir atvažiavo iš anos pusės Užv. O suprašiau visą giminėlę su varpeliais, su vargonėliais ant savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tapti — 1 tàpti, tam̃pa (tãpsta, tañpa Sv), tãpo (tãpė KBII154, SchL125, K, PP34, NdŽ) intr. FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, Lkm 1. R, MŽ, Sut, KlG18,126, SC56, M, L, Š, FT, Rtr darytis kokiam, kuo, virsti kuo: Žalktienė … medžian gailysta virto: pati egle tãpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”